(2018-2019)

President

Hidetoshi Arima

Daiichi University of Pharmacy

Vice President

Takashi Hayashita

Sophia University

Director

Tsukasa Ikeda

Utsunomiya University

Director

Hideki Ishiwata

Kitasato Daiichi Sankyo Vaccine Co., Ltd.

Director

Kozo Ito

The University of Tokyo

Director

De-Qi Yuan

Kobe Gakuin University

Director

Koichi Ogawa

Nihon Shokuhin Kako Co.,Ltd.

Director

Toshiyuki Kida

Osaka University

Director

Reiko Saito

Tokyo Institute of Technology

Director

Keiko Takahashi

Tokyo Institute of Polytechnics

Director

Keiji Terao

CycloChem Co.,Ltd.

Director

Yoshinobu Terada

Ezaki Glico Co.,Ltd.

Director

Koji Hara

Ensuiko Sugar Refining Co.,Ltd.

Director

Akira Harada

Osaka University

Director

Kunikazu Moribe

Chiba University

Auditor

Hiroshi Ikeda

Tokyo Institute of Technology

Auditor

Masamitsu Shinoda

Nagase Medicals Co.,Ltd.

Adviser

Yoshihisa Inoue

2012-

Adviser

Kaneto Uekama

2005-

Adviser

Haruhisa Ueda

2018-

Adviser

Tetsuo Osa

2000-

Adviser

Koji Kano

2014-

Adviser

Makoto Komiyama

2012-

Adviser

Toshiko Tanimoto

2018-

Adviser

Fujio Toda

2000-

Adviser

Tsuneji Nagai

2000-

Adviser

Hitoshi Hashimoto

2002-

Adviser

Kenjiro Hattori

2006-

Adviser

Hidefumi Hirai

1998-

Adviser

Fumitoshi Hirayama

2018-

Adviser

Keiji Yamamoto

2018-

Councilor

Daisuke Iohara

Sojo University

Councilor

Naoko Ikuta

Kobe University

Councilor

Yoshihiro Ishimaru

Saitama University

Councilor

Toshiyuki Inazu

Tokai University

Councilor

Yuya Egawa

Josai University

Councilor

Tooru Ooya

Kobe University

Councilor

Noriko Ogawa

Aichi Gakuin University

Councilor

Kazuaki Kato

The University of Tokyo

Councilor

Norihiro Kato

Utsunomiya University

Councilor

Hiroaki Kitagishi

Doshisha University

Councilor

Tetsuo Kuwabara

Yamanashi University

Councilor

Iwao Suzuki

Takasaki University of Health and Welfare

Councilor

Jun Sumaoka

Tokyo University of Technology

Councilor

Yoshinori Takashima

Osaka University

Councilor

Atsushi Tamura

Tokyo Medical and Dental University

Councilor

Jun Terao

Kyoto University

Councilor

Reiko Teraoka

Kobe Pharmaceutical University

Councilor

Katunori Teranishi

Mie University

Councilor

Daisuke Nakata

CycloChem Co.,Ltd.

Councilor

Akihito Hashidzume

Osaka University

Councilor

Takeshi Hashimoto

Sophia University

Councilor

Keiichi Motoyama

Kumamoto University

Councilor

Hiroyasu Yamaguchi

Osaka University

Councilor

Takashi Yamanoi

Josai University

Councilor

Tatsuyuki Yamamoto

Shimane University

Councilor

Hidefumi Yoshii

Kagawa University

Councilor

Koki Wada

Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd.

Councilor

Azuma Watanabe