International CD Symposium National CD Symposium

History of National Cyclodextrin Symposium

Date

Venue

Chairperson

1

1981.12

Kyoto

Iwao Tabushi (Kyoto Univ.)

2

1982.12

Kyoto

Iwao Tabushi (Kyoto Univ.)

3

1983.12.3

Tokyo

Hidefumi Hirai (The Univ. of Tokyo)
Tsuneji Nagai (Hoshi Univ.)

4

1985.12.3

Miyagi

Tetsuo Osa (Tohoku Univ.)

5

1986.12.5

Kyoto

Iwao Tabushi (Kyoto Univ.)

6

1987.11.6

Chiba

Yoshinobu Nakai (Chiba Univ.)

7

1988.10.21

Tokyo

Fujio Toda (Tokyo Tech)
Koki Horikoshi (Tokyo Techn)
Yoshio Inoue (Tokyo Tech)
Kenjiri Hattori (Tokyo Polytechnic Univ.)

8

1989.11.21-11.22

Kumamoto

Kaneto Uekama (Kumamoto Univ.)

9

1990.11.15-11.16

Ibaraki

Kazuaki Harata (NIBH)
Makoto Komiyama (Univ. of Tsukuba)

10

1991.11.21-11.22

Tokyo

Tsuneji Nagai (Hoshi Univ.)

11

1992.11.20-11.21

Shimane

Yoshihisa Matsui (Simane Univ.)

12

1993.8.26-8.27

Hyogo

Kyoko Koizumi (Mukogawa Women's Univ.)

13

1995.11.16-11.17

Osaka

Sadao Takagi (Kinki Univ.)

14

1996.9.5-9.6

Nagasaki

Kahe Fujita (Nagasaki Univ.)

15

1997.11.6-11.7

Tokyo

Akihiko Ueno (Tokyo Tech)

16

1998.10.15-10.16

Akita

Mikihiko Kobayashi (ARIF)
Sanyo Hamai (Akita Univ.)
Fumio Hamada (Akita Univ.)

17

1999.10.13-10.14

Osaka

Akira Harada (Osaka Univ.)

18

2000.9.25-9.26

Kanagawa

Kenjiro Hattori (Tokyo Polytechnic Univ.)

19

2001.9.27-9.28

Kyoto

Koji Kano (Doshisya Univ.)

20

2002.9.9-9.10

Chiba

Keiji Yamamoto (Chiba Univ.)

21

2003.9.15-9.16

Hokkaido

Hiroshi Nakamura (Hokkaido Univ.)

22

2004.9.16-9.17

Kumamoto

Kaneto Uekama (Kumamoto Univ.)

23

2005.9.1-9.2

Hyogo

Toshiko Tanimoto (Mukogawa Women's Univ.)

24

2006.10.12-10.13

Tokyo

Makoto Komiyama (The Univ. of Tokyo)

25

2007.9.11-9.12

Tottori

Takeshi Furuta (Tottori Univ.)

26

2009.9.9-9.10

Tochigi

Tsukasa Ikeda (Utsunomiya Univ.)

27

2010.9.6-9.7

Ishikawa

Nobuhiko Yui (JAIST)

28

2011.9.8-9.9

Akita

Fumio Hamada (Akit Univ.)

29

2012.9.6-9.7

Tokyo

Haruhisa Ueda (Hoshi Univ.)

30

2013.9.12-9.13

Kumamoto

Hidetoshi Arima (Kumamoto Univ.)

31

2014.9.11-9.12

Shimane

Tatsuyuki Yamamoto (Shimane Univ.)

32

2015.5.14-5.16

Kumamoto

Hidetoshi Arima (Kumamoto Univ.)

33

2016.9.8-9.9

Kagawa

Hidefumi Yoshii (Kagawa Univ.)

34

2017.8.31-9.1

Aichi

Noriko Ogawa (Aichi Gakuin Univ.)

35

2018.9.4-9.5

Yamanashi

Tetsuo Kuwabara (Univ. of Yamanashi)

36

2019.9.12-9.13

Hyogo

De-Qu Yuan (Kobe Gakuin Univ.)

37

2021.9.2-9.3

On line

Toshiyuki Kida (Osaka Univ.)

38

2022.9.10-9.11

Saitama

Yoshihiro Ishimaru (Saitama Univ.)

38

2023.9.20-9.21

Aichi

Hatsuo Yamamura ( Nagoya Institute of Technology)

In 1984, 1994, and 2008, the National Symposiums were not held,
because International Cyclodextrin Symposiums were held in Japan.
In 2015, the National Symposium was held with 8th ACC.
In 2020, the National Symposium was postponed to 2021 due to COVID-19.